Reglement

Reglement

 1. Het is verplicht tenniskledij en tennisschoenen te dragen, geschikt voor grafel en/of kunstkorrel (vlakke zolen, bij voorkeur met  fijn visgraatmotief). Bij twijfel, raadpleeg één van de terreinverantwoordelijken.

 2. Spelers gebruiken hun eigen uitrusting.
  Kids en beginnelingen kunnen, tijdens hun lessenreeks, rackets, softballen of trainingsballen van de club gebruiken.

 3. Het spel wordt eerlijk en sportief gespeeld: ongepaste uitdrukkingen zijn niet toegelaten.

 4. Bij droog weer sproeit de speler zijn/haar terrein voor de speelbeurt. 5 minuten voor het einde van de speelbeurt veegt de speler het volledige terrein.

 5. Afval hoort thuis in de voorziene afvalemmers. Er worden geen honden toegelaten op het terrein.

 6. Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur moet met de nodige zorg behandeld worden.
  Het bestuur kan steeds een aangepaste sanctie uitspreken bij opzettelijk toegebrachte beschadigingen.

 7. Elke speler, aangesloten bij Tennis Vlaanderen, is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid: dit ieder seizoen vanaf 1 april tot 30 maart van het volgende jaar.

 8. Enkel leden van Tennis Vlaanderen hebben toegang tot de terreinen. Niet clubleden mogen enkel de terreinen betreden bij deelname aan een tornooi, een interclubontmoeting of een ontmoeting georganiseerd met de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de tijdige reservatie van de nodige terreinen en neemt de controle op zich van de aansluiting bij Tennis Vlaanderen.
 9. Een clublid kan een niet-clublid uitnodigen om op de terreinen te spelen van de club. In dat geval zal het uitnodigend lid verantwoordelijk zijn voor de reservatie van het terrein alsook voor de controle van zijn aansluiting bij Tennis Vlaanderen. Deze reservatie moet gebeuren via het elektronisch reservatiesysteem Tennis Vlaanderen. Hij is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor de lichamelijke of stoffelijke schade aan de niet Tennis Vlaanderen-leden die hij op de terreinen uitnodigt. Het niet clublid betaalt € 2,5 per keer.
 10. Ieder gebruik van een terrein moet vooraf gebeuren via het elektronisch reservatiesysteem www.tcheusden.be ?Niemand mag of kan twee reservaties plaatsen. Een nieuwe reservatie mag of kan slechts gemaakt worden nadat een vorige reservatie is verstreken.
 11. Indien spelers niet opdagen op een terrein dat voor hen is gereserveerd, dan mogen andere spelers dit terrein innemen na 15 minuten wachttijd.

 12. Groepsreservaties moeten bij het bestuur minimum 14 dagen vooraf worden aangevraagd. Het bestuur bepaalt in dat geval onder welke voorwaarden de terreinen worden vrijgegeven.

 13. Indien meerdere activiteiten gepland zijn op eenzelfde terrein, dan zijn de prioriteiten als volgt: eerst interclubwedstrijden, dan clubcompetitie en trainingen (te overleggen) en vervolgens het vrije spel.

 14. In geval zich een kwetsuur of een ongeval voordoet tijdens het spel of de trainingen, moet de secretaris hiervan zo vlug mogelijk verwittigd worden.

 15. Bij adresverandering of verandering van het e-mailadres van een lid moet de persoon die de ledenadministratie verzorgt, verwittigd worden.

 16. Leden die interclub spelen bij TC Heusden krijgen voorrang om wintertrainingen te volgen.

 17. Indien een lid van TC Heusden interclub wil spelen bij een andere club moet hij/zij een transfer aanvragen aan de secretaris tussen 15 november en 15 januari. Onze club betaalt geen transfervergoedingen.

 18. Alle leden worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen. Deze uitnodigingen bepalen datum, plaats en uur van de vergaderingen. De kennisgeving gebeurt door informatie op de infoborden, publicatie in de Nieuwsbrieven van TC Heusden, via het eigen e-mailadres en via de website.

 19. De leden betalen jaarlijks lidgeld. Het lidmaatschap geeft recht tot gebruik van de infrastructuur volgens de regels in dit reglement. Het recht vervalt vanaf 31 maart volgend op het jaar waarin het lidgeld werd betaald.

 20. Bij overtredingen van dit reglement, kan het bestuur, zonder hiervoor een motivatie te moeten geven, aangepaste sancties treffen. Eventueel kan het bestuur oordelen om het betreffende lid tijdelijk of definitief te schorsen.

 21. Dit reglement wordt van kracht op het ogenblik dat men lid wordt.
  Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen.

 

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!